Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

ĐỆ TỬ PHẬT


Kết quả hình ảnh cho phật tử

Kết quả hình ảnh cho phật tử

Đệ tử Phật luôn tin sâu nhân quả
Sống ở đời quán triệt lý duyên sinh
Trong hằng ngày soi sáng lại chính mình 
Đấy phận sự của người tu theo Phật

Đệ tử Phật tâm nguyện như nước, đất
Buông xả đi những phiền não cuộc đời
Gội rửa sạch những cấu nhiễm muôn nơi
Chấp nhận thảy những thiệt thòi nhơ uế

Đệ tử Phật xem chúng sinh đồng thể
Không biệt phân mà tôn kính thương yêu
Dùng trí tuệ để cứu độ thật nhiều 
Cùng quy hướng phụng trì ngôi Tam bảo

Đệ tử Phật hành trì Kinh Di Giáo
Theo Thế Tôn từ bỏ những lợi danh
Đến Lan Nhã miên mật chuyện tu hành
Không đắm nhiễm lục trần, tâm thanh tịnh

Đệ tử Phật “hạ bản ngã” là chính 
Để không còn ngũ dục tham sân si
Lý Phật Pháp mầu nhiệm bất tư nghì 
Hành đúng Pháp giác ngộ và giải thoát

Đệ tử Phật nghĩ tốt nhau thấu đạt
Vì tâm sinh ra tất cả mọi điều 
Tâm ta tốt, làm, nói, nghĩ cảm chiêu
Cũng thể hiện tâm ta đang tốt nhất

Đệ tử Phật phải làm y theo Phật
Bỏ cung vàng điện ngọc sống vị tha
Không tự tư tự lợi tánh thật thà
Ít ham muốn giúp tâm thường thanh tịnh

Đệ tử Phật biết đủ giàu tột đỉnh
Sống thong dong không vướng bận kim tiền
Không thị phi lòng tự tại như nhiên
Hằng tỉnh giác giúp đời mau tỏ ngộ

Đệ tử Phật tùy hỷ không tật đố
Tán dương nhau cho Phật tánh hiển bày 
Pháp thường trụ Phật hoan hỷ lắm thay
Tăng hòa hợp bốn chúng cùng an lạc

Chùa Pháp Hoa - Nam Úc, Trọng Đông – Bính Thân (12/2016)
Đón Mừng lễ Vía Phật A Di Đà, 17 tháng 11

Thích Viên Thành


2 nhận xét: