Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

7 ĐÓA SEN THIÊNG


1. Phân biệt sự lành với sự dữ

Sống đời thiện ác phân minh
Thiện hữu thiện báo hữu tình nhân gian
Ác hữu ác báo rõ ràng
Thiện ác, lành dữ đôi đàng khổ vui
Trăm năm cay đắng ngọt bùi
Ai mà chẳng thích niềm vui đến mình
Kiếp người nhân quả tử sinh
Nhân mình gây tạo, quả mình hưởng thôi!

2. Tinh tấn mà lướt lên

Biết tu tinh tấn tài bồi
Vượt qua khỏi chốn luân hồi lầm mê
Điều nhiếp thân khẩu ý về
Tự mình trưởng dưỡng Bồ-đề thân tâm
Qua rồi nghiệp thức mê lầm
Theo học kinh luật luận tầm hướng lên
Giới định tuệ đắp xây nền
Thân an, tâm tịnh vững bền đường tu.

3. An lạc trong vòng đạo đức

Ngày ngày kiên định công phu
An lạc đạo đức vô ưu thanh lòng
Giữ gìn thân khẩu ý trong
Thu nhiếp thiện nghiệp tươi hồng tánh thiêng
Đến đi giữa cõi trần duyên
Không mê, không nhiễm lụy phiền thân tâm
Một lòng mặc niệm cao thâm
A Di Đà Phật tỏa trầm thiền hương.

4. Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành

Phòng hộ nếp sống lạc thường
Sáu căn, sáu thức… tỏ tường ngoài trong
Quyết không tái hiện giặc lòng
Quyết không tham đắm bụi hồng tham sân
Một lòng nhiếp phục sáu trần
Tự mình tu dưỡng nhân thân chính mình
Từ trong sâu thẳm tâm linh
Khéo biết chế ngự thắng tình vô tâm.

5. Nhớ tưởng đạo lý

Huân tu quán chiếu thậm thâm
Nhớ tưởng đạo lý Thiền Nham nhiệm mầu
Thấy nghe soi rọi tìm cầu
Trong ngoài tĩnh lặng, nông sâu êm đềm
Vui buồn, thương ghét bớt thêm
Chánh tư duy… giữ một niềm thanh lương
Nhất niệm tịnh lạc chơn thường
Tứ thiền chánh định mười phương yên bình.

6. Nhứt tâm đại định

Nhứt tâm đại định viên minh
Đường trần muôn dặm… sắc tình vấn vương
Quyết tu vui khổ đều buông
Bản lai diện mục cát tường chân tâm
Trau dồi thể tánh huyền thâm
Một ngày, một tháng… trăm năm vẫn là
Trước sau căn lực Ba-la
Ma-ha Bát-nhã hiển tòa Kim cương. 
7. Vui chịu với mọi cảnh ngộ

Đạo là thắng nhiếp vô thường
Từ trong vô lượng nhiễu nhương thế trần
Thấy, nghe, ngửi, nếm… phù vân
Cảm xúc và biết vạn phần tịnh thanh
Vô sanh nhẫn pháp hóa thành
Vui chịu tự tại an lành như không
Cảnh nào cũng như dòng sông
Nhẹ nhàng năm tháng tươi hồng vào ra.
Nam-mô Bát-nhã Ba-la.

Thanh Tịnh am, mùa Phật đản PL.2560 - DL.2016
Trần Quê Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét