Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP1. Đại học Na-lan-da

Từ trong vô lượng vô biên
Tự tại vô ngại mối giềng Kim cương
Bồ-đề Bát-nhã thiên hương
Tâm truyền tâm, đẹp bốn phương Ta-bà
Mỗi bước đi mỗi thăng hoa
Gốc nền xưa… Na-lan-da ấn thiêng
Dòng thời gian nối pháp duyên
“Duy tuệ thị nghiệp” tươi hiền nhân gian.

2. Pháp sư Trần Huyền Trang

Đường Tăng Tôn giả Huyền Trang
Ứng thân thỉnh pháp khai đàng phạm âm
Đại Trí Sư Lợi hùng tâm
Trung Hoa đại lục thậm thâm suối nguồn
Kinh luật luận… diệu thanh lương
Bạt ngàn sa mạc dặm trường ngân nga
Linh Sơn cốt nhục Tăng-già
Sa-môn huyết thống Ấn - Hoa xuôi dòng.

3. Thiền sư Vạn Hạnh

Việt Nam Hùng Vương Tiên Rồng
Tự ngàn xưa đã hưng long giống nòi
Hai Bà Trưng, Triệu gương soi
Lý -Trần sen nở tô bồi sử xanh
Thiền sư Vạn Hạnh cao thanh
Mạch thiền nhuận rạng hóa thành đỉnh thiêng
Giác hoàng Điều ngự nhiệm huyền
Trúc Lâm Yên Tử thắng duyên phụng thời.

4. Thiền sư Minh Châu

Thế gian hư ảo dòng đời
Tình tiền danh lợi gọi mời mê cung
May thay giữa cõi bụi hồng
“Duy tuệ thị nghiệp” sắc không hiển bày
Tư tưởng Vạn Hạnh hoằng khai
Đại học Vạn Hạnh hiền tài xiển dương
Minh Châu ngọc báu thiền phương
Học viện Phật giáo đạo trường Huyền Trang.

5. Thiền sư Trí Quảng

Tăng Ni lớp lớp lên đàng
Hội nhập thế kỷ huy hoàng cõi tâm
Phụng thờ giáo pháp ngàn năm
Suối thiền thơm diệu hương trầm ngát bay
Nhiệm mầu sứ giả Như Lai
Huyền Trang - Vạn Hạnh nối bài hạo nhiên
Minh Châu - Trí Quảng hoằng tuyên
Như thị, như thị dâng Hiền Thánh xưa
Nam-mô Phật Pháp thuyền đưa
“Duy tuệ thị nghiệp” thượng thừa tông phong. 


Mùa Phật đản PL.2560 - DL.2016
Phương Thảo am, 2-4-Bính Thân
Trần Quê Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét