Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

VIÊN DUNG
Khi lắng nghe là Quán Thế Âm
Quay về Tự Tại để xem thân
Khai nguồn Bát Nhã vô sư trí
Mở ngõ Bồ đề ấy diệu tâm.
Thanh tịnh Đạo tràng thường lặng lẽ
An nhiên bản thể phải âm thầm.
Biết trong chư pháp đều không tướng,
Ngũ chủng thấm nhuần nghĩa thậm thâm.

                                                               NHƯ THỊ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét