Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

TỰ TẠI


Tự tại
Mắt thấy sắc, biết pháp đang là...
Tai nghe âm... Tánh không điên đảo 
Thực tại rõ ràng, Tâm không nghĩ tưởng
Vượt mọi cảnh trần, không dấu.. Chân nhân *
Tự tại lòng ta vui khôn tả
Vướng mắc bụi trần, nghiệp chướng khổ đau
Có bước qua thì ta mới rõ
Ở bên này muôn thuở cũng mê.

Chánh Bảo Trung

*không dấu.. Chân nhân: Là vị tu hành đạo chân chính, không hư ngụy, không có tướng: Ngã , Nhân, Chúng Sinh, Thọ giả. Tướng pháp và tướng phi pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét