Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

LÃNG TỬ


Ta là Lãng Tử bấy lâu nay
Ở tạm trần gian thế giới này
Cáo lui vĩnh biệt từ đây
Trở về nguồn gốc lâu ngày đã quên
Giã từ Ngã Tướng chào Em
Xa lìa Nhơn Tướng bao phen sống cùng
Chúng sinh tướng đã hết duyên
Và Thọ Giả Tướng chẳng còn ái ân
Yêu ghét giờ cũng xả luôn
Rảnh rang giũ áo phong sương ra về
Càn, Trần,Thức đã hết mê
Cho nên ngoại cảnh tuyệt bề ngoại xâm
Bụi trần giờ đã sạch không
Thân tâm tự tại muôn phần tịnh thanh
Thế là hết diệt, hết sinh
Không năng, không sở rõ rành chẳng sai
Đâu còn chi nữa là hai
Để chứng, để đắc, để ngời cầu mong
Vô minh giờ đã thành không
Là Viên Giác hiện đâu cần cầu xin
Sắc, thọ là giả đừng quên
Cùng tưởng, hành, thức cũng thành gia không
Trở về nguồn gốc hằng mong
Sống với Chính Niệm ở trong Bồ Đề.

THÍCH CHÍNH NIỆM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét