Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

KHUYẾN HỌCCố gắng siêng năng học Đạo mầu,
Cho lòng thông thấu lý cao sâu,
Cho thân thoát khỏi vòng duyên nghiệp,
Cho trí soi lòa cõi báu châu,
Cho tánh bao trùm muôn vạn tượng,
Cho lòng tương hiệp mối tâm đầu,
Cho vơi trần hải thành non nước,
Cho cảnh luân hồi chẳng buộc câu.
Cố gắng khuyên nhau sớm nguyện cầu,
Tay lần tràng hạt suốt canh thâu.
Định tâm chánh niệm lòng thông sáng,
Thức tánh chơn như, ý nhiệm màu.
Nước Trí, trăng lòng duyên giải thoát,
Đèn Thiền, cửa Đạo quả cao sâu.
Bạn lành, Thầy tốt, đời vui đẹp,
Cõi Phật mau về chẳng đợi lâu.

NI TRƯỞNG NHƯ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét