Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

BÀI HỌC GIÁC NGỘ


1. Tìm đường giác ngộ
Trăm năm một kiếp con người
Làm sao giác ngộ cuộc đời phù du
Làm sao biết rõ cách tu
Giải thoát nghiệp khổ… buộc từ ngàn năm?

2. Những điều Phật tử giác ngộ sau khi tu học

2.1. Giác ngộ nguyên lý duyên khởi

Đức Phật dạy pháp thậm thâm
Nguyên lý Duyên khởi nguồn tâm buổi đầu
Các pháp không tự có đâu
Các pháp có được, ra vào nương nhau
Cái nầy hiện hữu bắt cầu
Cái kia hiện hữu kết câu tạo thành
Cái nầy không sanh, kia không sanh
Cái nầy sinh khởi, kia ganh nối liền
Cái nầy bất hiện vô duyên
Cái kia cũng vậy, không phiền buộc nhau
Những pháp nầy kết tâm giao
Gọi là Duyên khởi… nhịp cầu trầm luân
Vô minh duyên hành sanh thân
Hành sanh Thức để hóa thành sắc danh
Danh sắc duyên Sáu Xứ hành
Sáu xứ duyên Xúc tạo thành thọ duyên
Thọ – Ái – Thủ – Hữu… mối giếng
Sanh – Già – Bệnh – Chết… não phiền sầu ưu
Khởi lên khổ uẩn mịt mù
Đời đời tập khởi nghìn thu luân hồi
Biết tu tự thức tỉnh đời
Ly tham dừng lại kiếp người mong manh
Quyết tâm đoạn diệt vô minh
Hành diệt – Thức diệt thắng tình phàm phu
Danh sắc – Sáu xứ điều nhu
Xúc – Thọ – Ái – Thủ… tịnh tu yên bình
Hữu diệt, sanh diệt… phù sinh
Già, bệnh, chết… khổ não hình sầu bi
Quyết soi đường, quyết thoát ly
Toàn khổ uẩn đoạn, sá gì vấn vương.

2.2. Thân người khó được

Ta nay thân được lẽ thường
Sao còn nói khó, tận tường giải phân
Khó, không… xét tự quả nhân
Đời nầy, đời khác xoay vần oan khiên
Được rồi không khéo tu hiền
Sống gây tạo tội lụy phiền đời sau
Thân người phước lực tiêu hao
Đường ác đọa xứ buộc vào khổ thân
Ác lai ác báo phong trần
Đọa làm thân thú muôn phần tai ương.

2.3. Sinh mạng nầy ngắn thay

Phật dạy:
Sinh mạng nầy quá ngắn đường
Trăm năm thoáng khắc vô thường qua mau
Đừng mê đắm, đừng tham cầu
Tham đắm rồi cũng chết sầu mà thôi
Làm người chấp giả rằng tôi
Đất nước lửa gió… rốt rồi hoàn không
Sinh giả không, tử giả không
Già trẻ, đẹp xấu đều trong vô thường
Phàm phu mê chấp vấn vương
Hiền trí tỉnh thức thoát đường lầm mê
Trăm năm mộng mị đi về
Chiêm bao tỉnh thức ủ ê giả tràng
Có không, được mất… mơ màng
Một ngày buông rũ… chết hoàn hư vô.

2.4. Cuộc đời vô thường, thân này vô ngã

Biết tu thường tụng nam mô
Thường quán vạn hữu phù đồ nhân gian
Sinh diệt vô ngã hợp tan
Không mê, không đắm… khỏi ngàn đau thương.

2.5. Làm chủ tâm – làm chủ hạnh phúc

Niết bàn ngã tịnh lạc thường
Tự mình làm chủ tâm vương tự mình
Phá tan nghiệp thức vô minh
Vui buồn mừng giận thất tình lìa xa
Lìa tham sân, lìa oan gia
Giữ tâm an tịnh ấy nhà thanh cao
Hạnh phúc tự tại ra vào
Thân tâm trí tánh một màu tịnh không.

2.6. An lạc giải thoát – Niết bàn tự tại

Thế gian ngũ uẩn giai không
Cuộc đời vô tận ảo hồng phù hư
Phật quốc lạc cảnh chân như
Quy về chân tánh thiền thư tịch nhàn
Hữu dư y dạo Niết bàn
Vô dư y tọa sen vàng phạm âm
Tự tinh tấn, thắng phàm tâm
Soi sáng tội lỗi mê lầm tự thân
Tự giác bất động chân nhân
Ấy là Phật tánh pháp thân nhiệm mầu
Giác ngộ tỉnh thức quay đầu.

___ HT THÍCH GIÁC TOÀN___

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét