Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

TÌM ĐƯỜNG THOÁT TỤC


Nhứt điểm sương tàn bóng xế qua
Tu hành mau kíp trở về già
Công danh cái thế sanh tâm mị
Phú quý khinh nhơn dục tánh tà
Vạn tử thiên sanh trầm địa ngục
Nhứt đao lưỡng đoạn lụy giang hà
Cảnh trần nhơ bợn đừng mê mết
Thoát tục tầm tiên chớ đợi già.

PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét