Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

CÕI TÙY TÂMCÕI TÙY TÂM

Vui sao có mặt ở nơi đây
 Ai bảo trần gian chốn đọa đày ?
  Muốn đến Tây Thiên tìm cực lạc
  Phải về hạ giới thoát cuồng quay
          Phóng tâm trôi mãi ngàn phương đắm
Thất niệm lăn hoài trọn kiếp say
        Dẫu biết trang nghiêm chưa thấu tận
Khoan hòa thủ ý sống an ngày !


                       Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét