Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

VÔ SANH

BÀI XƯỚNG
Vô Ngã
Tuổi già an phận chốn thiền môn          
Kệ tụng kinh trì sắc thị không               
Rũ sạch não phiền thanh thản sống    
Quét không cố chấp hết gai chông      
Xả thân tứ đại say mùi đạo                 
Niệm PHẬT nhất tâm mến áo sồng       
Đã biết luân hồi là bể khổ                     
Pháp này vô ngã chớ hoài trông          
                       Trần Ngộ -  Lâm Đồng
BÀI HỌA
Vô Sanh
Bụi trần rũ sạch chạm không môn
Đi đứng nằm ngồi nhớ tánh không
Khởi niệm tâm an không vướng tướng
Vô cầu thân khỏe mặc chênh chông
Mây tan trăng hiện chơn sắc đạo
Gió* trú THIỀN soi pháp phục sồng
Bát nhã hành thâm ngời diệu trí
Tử , sanh bất nhị : biết đừng trông.
               Lê Đăng Mành 
  *TÁM GIÓ: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét