Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

BÁT CHÁNH ĐẠO


CHÁNH KIẾN

Bát chánh đạo -  pháp diệu màu
Phật xưa truyền dạy làu làu tỏ thông.
Thấy biết ngay thẳng thật lòng
Đó là chân lý sáng trong khai đường.


CHÁNH TƯ DUY

Tâm tư đâu dễ đo lường
Khéo suy nghĩ mới tận tường thế gian
Pháp trần hợp hợp tan tan
Chủ xã… dưỡng an tinh thần.

CHÁNH NGỮ

Xưa nay quân tử, hiền nhân
Mở lời chánh trực, cân phân đôi đường,
Không nói dối, biết nhịn nhường,
Pháp âm vi diệu ngát hương thơm lành.

CHÁNH NGHIỆP

Ở đời gắng giữ tịnh thanh
Những nghề nghiệp tội chẳng hành ,chẳng ham
Sát sanh, trộm cắp , tà dâm,
Quyết xa lìa ấy thiện tâm nhơn hiền.

CHÁNH MẠNG

Cuộc sống đừng tạo oan khiên
Đừng mua bán ác… lấy tiền nuôi thân
Mà nên bố thí, thi ân,
Y báu, chánh báu vẹn phần túc duyên.


CHÁNH TINH TẤN

Ngày ngày cần mẫn tinh chuyên
Dù bao thử thách vẫn kiền lòng tu
Tháng năm tăng trưởng công phu
Dứt phiền não quả vô ưu mới thành.

CHÁNH NIỆM

Miệt mài trì niệm hồng danh
Tam thế chư Phật long lanh sáng ngời.
Chủ tâm ,chủ ý không lơi
Nhất hạnh tam muội đời đời an vui .

CHÁNH ĐỊNH

Bồ đề vô thượng cao ngời
Thường Lạc Ngã Tịnh thảnh thơi Niết Bàn.
Chơn như diệu tánh tịch nhàn
Có không tự tại ẩn tàng mười phương .

SƯU TẦM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét