Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

DIỆT NGÃ MẠN
Ngã mạn là gì bạn biết không?
Cái tâm kiêu ngạo chất trong lòng
Tự đề cho rằng ta hơn hẳn
Dễ khinh kẻ khác cũng bằng không
Chấp ngã thật đây sai rõ thấy
Không bệnh, sự sống, tuổi trẻ ngông
Chấp thủ, cống cao cùng chấp nhất
Bỏ ngã mạn đi thật khó lòng.


Cho nên :

Ngã mạn có không biết khó thay
Tự tâm ngẫm xét cái ngu này
Gắng sức tu trì vừa kịp lúc
Chiếu sâu, tỉnh giác vẫn còn may
Ngộ cảnh duyên kia chặn khởi phát
Chớ cho ngã mạn dễ ra tay
Chánh quán, chánh tri cùng chánh niệm
Dứt trừ ngã mạn phải làm ngay
TÂM NGUYÊN

DIỆT NGÃ MẠN
Từ khi ta sinh ra
 Bản ngã cũng tự có
Nó sẽ mãi theo ta
Nếu ta không xa nó.

Ngã mạn cũng từ đó
Ta cho ta hơn người
Chỉ có ta thật giỏi
Coi khinh người quanh ta.

Bảo thủ đến chủ quan
Lấn lướt mắc sai lầm
Ỷ cậy vào thân thể
Việc bất thiện ham làm.

Cứ si mê lầm lạc
Tâm trí tự đảo điên
Mãi vẫn không tự biết
Tâm ngã mạn tràn đầy.

Bạn ơi, mau tỉnh ngay!
Quay lại nhìn chính mình
Xét tâm còn kém cỏi
Ngã mạn nhanh nhận ra

Gắng công phu tu hành
Thấy bản chất  ngã mạn
Không để cho hoàn cảnh
Xô đẩy kéo mình đi.

Chánh quán và chánh niệm
Sẽ nhận diện được ngay
Tinh tấn hành nhẫn nại
Nhất quyết sẽ thành công.

Ngã mạn là cản trở
Kẻ tu cần phải sợ
Diệt trừ tâm ngã mạn
Mau mau hãy làm ngay.

TÂM NGUYÊN

1 nhận xét: