Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

THÀNH - BẠI
Thành là kết quả ngọt lành,
Bại là kết cuộc tan tành, khói manh.
Bại là bài học rất nhanh,
Thành rồi sẽ bại nếu thành dễ duôi.
Bại mà kiên cố, người ơi!
Về sau bại sẽ thành thôi, yên lòng.
Thành là cửa mở nghiệp công,
Bại là luyện chí, rèn công cho mình.
Gian tà nếu ẩn trong thành,
Thành kia chắc chắn rành rành là sai.
Bại mà danh dự mới hay,
Anh hùng xứng đáng, một may không hèn.

TÂM NGUYÊN
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét