Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NGUYỆN



Muốn làm những việc khó làm,
Tự ra tay giúp những ai cần mình.
Giữ tâm thanh tịnh, tuệ minh,
Gieo  thân khắp chốn mặc tình đắng cay.
Làm được như thế khó thay,
Nhưng lòng đã quyết thì mau thường hành.
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét