Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

NHỚ SẮC KHÔNGDặn lòng luôn nhớ, đừng quên,
Sắc  không là thế, vô biên cuộc đời.


Ngàn năm vật đổi, sao dời,
Không không, có có chẳng rời chẳng xa.
Quán Tự Tại ở trong ta,
Ngẫm nhìn Ngũ uẩn, xét ra tâm mình.
Tâm vô ngại, hết vô minh,
Xa lìa mộng tưởng, chứng thành tuệ tri.
Quyết lòng ra sức hành trì,
Để tâm thanh tịnh, trừ tiêu não phiền.
Muốn có năng lực vô biên,
Tìm đường giải thoát, qua bên giác ngàn.
Sau về độ tận chúng sanh,
Đền ơn Đức Phật- Cha lành muôn nơi.
TÂM NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét