Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

TỨ ĐỘCGiữ đạo  tu hành dễ mấy ai?

Vì đời đen trắng khó an bài.

Tham lam khó giữ lòng trong sạch,

Sân hận còn đâu trí kẻ tài.

Lầm lạc làm sao ra chánh đạo,

Si mê nghẽn lối thoát đường đời.

Loanh quanh đi lại trong lục đạo,

Chỉ bởi tham, sân ,si mạn đấy thôi.

THÍCH CHÍNH NIỆM (NAM PHONG )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét